biz barada

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda importyň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen önümçilikleriň ösdürilmegi boýunça alynyp barylýan işlere öz goşandymyzy goşmak biziň baş maksadymyzdyr.

B

Önüm öndürijilere

Biziň taslamamyz: önüm ödürijilerimize olaryň zerurlyklaryny import etmekde we taýýar önümlerini daşarky bazara eksport etmekde öz tejribämiz hem-de maslahatlarymyz bilen goldaw bermek

2

B2B hyzmatlar

B2B (Business-to-business) usuly boýunça iş alyp barmak bilen, biziň maksadymyz, ýerli işewürlerimiz we kompaniýalarymyz bilen daşary ýurt kompaniýalaryň arasynda köprü bolup hyzmat etmek

B

Import/eksport

Halkara söwdada daşarky we içerki bazardaky kompaniýalaryň zerurlyklaryny ýüze çykarmak bilen müşderilerimiziň düşewüntliligini artdyrmak, olar üçin iň amatly zerurlyklaryny we taýýar önümleri üçin bazarlary tapyp bermek

GAPLAMALAR

Ýurdumyzda önümçiligiň esasy üns merkezinde bolmagy bilen, biz hem önüm öndürijilerimiz üçin niýetlenen dürli gaplamalar boýunça alyp barýan işlerimizi çuňlaşdyrdyk.

Ofset gaplar

Karton gaplar

Plýonka gaplamalar

Etiketkalar

hyzmatlarymyz

Biziň alyp barýan işlerimiz serhetleriň aradan aýrylan we dünýä döwletleriniň söwda taýdan bir-birine has ýakynlaşan döwründe bazardaky güýçli bäsdeşliklerde işewürlerimiziň hem-de telekeçilerimiziň girdejilerini artdyrmaga we bazardaky ýerlerine mäkäm ornaşmaklaryna gönükdirilendir.

member-1

Import

Önüm ödürijilerimiziň zerurlyklaryny import etmekde amatly we hil taýdan ýokary harytlary almakda maslahatlar hem-de baha teklipleri.

Eksport

Önüm ödürijilerimiziň önümlerini daşarky bazarlara eksport etmekde we potensial bazarlardaky mümkünçilikler barada maslahat bermek.

member-2
member-3

Karton gaplama

Senagat Consulting Cerenpack kompaniýasyna Türkmenistanda wekilçilik etmek bilen, karton gaplamalar boýunça hyzmatlary hödürleýär.

Plýonka gaplamalar

Bu ugurda ösen kompaniýalardan plýonka gaplamalar hem-de etiketkalar boýunça ýokary hilli we amatly baha teklipleri.

member-4
member-5

Sergiler

Önüm öndürijilerimiziň degişli ugurlaryna görä potensial bazarlardaky sergilere gatnaşmak boýunça maslahatlar we goldawlar.

Marketing

Ençeme ýyllyk tejribeli hünärmenler bilen bilelikde marketing boýunça taslamalary we reklama kampaniýalaryny taýýarlamak.

member-5

habarlaşyň!

habarlaşmak üçin

  • Monday - Friday: 9:30 AM to 6:30 PM
  • Address: Ashgabat, Turkmenistan
  • Phone: (0993) 6560-4212
  • Mobile: (0993) 6587-5709
  • Email: info@senagat.com

bize ýazyň